Meteen naar de content

Gratis Verzending| Betaal met

  Copy of Algemene Voorwaarden

  Algemene voorwaarden
  1 Definitie en toepassingsgebied
  1.1 In de Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

  a) Aanbod: de producten die door de Agent worden aangeboden;
  b)  Op alle transacties is de wet van Hongkong van toepassing. Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Hong Kong.
  De klantendienst van Loliva® kan bereikt worden op:
  - E-mail: support@loliva.nl
  d) Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  e) Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand sluit met een agent;
  (f) dropshipping: de afnemer plaatst via de website een bestelling, waarbij de agent een volmacht krijgt om als tussenpersoon en dus niet voor rekening en risico van de agent op te treden, een overeenkomst tussen de afnemer en de leverancier voor een of meer producten te sluiten, en waarbij de betaling uit hoofde van de overeenkomst door de agent wordt verricht en de leverancier het product rechtstreeks aan de afnemer levert;
  (g) "formulier": het herroepingsformulier dat door de leverancier wordt verstrekt aan een consument die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht overeenkomstig de bijlage bij de voorwaarden;
  (h) "herroepingsrecht": de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst binnen de bedenktijd te herroepen;
  (i) "afnemer": de persoon met wie namens de leverancier een contract wordt gesloten
  j) leverancier": de leverancier van een product
  (k) "overeenkomst": een door bemiddeling van een agent tussen de afnemer en de leverancier te sluiten of gesloten overeenkomst tot aankoop van producten, waarbij voor het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand
  (l) product: een product dat door de leverancier via de website wordt aangeboden door middel van dropshipping;
  (m) "schriftelijk": elke digitale mededeling door middel van geschreven tekens die kunnen worden opgeslagen op een duurzame drager, waarvan de Agent de te gebruiken methode kan bepalen;
  n) Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor de verzending van Goederen door Lottcommerce Limited. De webshop wordt beheerd door Lottcommerce Limited. Lottcommerce hun geregistreerde adres is Unit 1603, 16th Floor, The L. Plaza, 367 - 375 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong.

  1.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, opdracht en overeenkomst van de Agent, met inbegrip van eventuele wijzigingen of aanpassingen daarvan en eventuele latere overeenkomsten.

  1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene of (inkoop)voorwaarden van de koper van de Agent wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  1.4 De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Duits en in de volgende andere talen: Nederlands en Deens. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Duitse en andere taalversies van de Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse versie van de Algemene Voorwaarden bindend.

  1.5 De artikelen 11.5, 11.6, 12, 13 en 14 van de Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing op consumenten.

  1.6 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar mochten zijn, blijven de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling onverwijld worden vervangen door een bepaling die in onderling overleg de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.  2 Directe verzending
  2.1 De gegevens van de Leverancier staan vermeld op de Website.

  2.2 Indien de leverancier niet in Nederland is gevestigd, wordt het bestelde product op naam van de afnemer geregistreerd. Alle bijkomende kosten, zoals BTW, inklaringskosten en andere overheidsheffingen, zijn ten laste van de Koper.

  2.3 De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

  2.4 De betaling van de Bestelling zal worden afgehandeld door een Agent, waarbij de Agent de Leverancier namens de Afnemer betaalt.

  2.5 Het verschil in kosten tussen het bedrag betaald door de Afnemer voor de Bestelling en het bedrag betaald door de Agent aan de Leverancier zal niet hetzelfde zijn en zal worden beschouwd als een vergoeding voor de diensten geleverd door de Agent.


  3 Citaat
  3.1 Elke Offerte van een Agent heeft een beperkte geldigheidsduur, d.w.z. tot het moment waarop een Product niet meer op voorraad is of niet meer verkrijgbaar is bij de Leverancier ("Niet op Voorraad") of niet meer kan worden besteld via de Website.

  3.2 Indien een aanbod geschiedt onder bepaalde voorwaarden, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

  3.3 Elk aanbod is vrijblijvend. De opdrachtnemer heeft het recht het aanbod te allen tijde te wijzigen.

  3.4 Elk aanbod bevat een volledige en zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de producten, zodat de koper in staat is een juiste beoordeling te maken. Afbeeldingen van de Producten zijn een getrouwe weergave van een Product. De Agent kan niet garanderen dat de afgebeelde kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van een Product. Wanneer de Koper een bestelling plaatst, kan de Koper het Product, de afbeelding en de beschrijving van het Product beoordelen in overeenstemming met het bovenstaande.

  3.5 Alle afbeeldingen en beschrijvingen van een Product zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van het Contract in geval van onjuistheden en/of afwijkingen, tenzij deze zodanig afwijken van de essentiële kenmerken van het Product dat het in feite een ander Product is dan wat de Koper van plan was te bestellen.

  3.6 Een aanbieding waarvan de Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten, had behoren te begrijpen of had behoren te begrijpen dat deze een kennelijke vergissing bevat, behoeft door de Koper niet te worden gevolgd. De Koper kan geen rechten ontlenen aan een dergelijke fout of vergissing.


  4 Overeenkomst
  4.1 Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4.5 wordt een Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het moment van aanvaarding door de Koper van de Offerte en het plaatsen van de Order en de naleving van de gestelde voorwaarden.

  4.2 De overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands, tenzij de agent de algemene voorwaarden en verdere communicatie via de website ook in een andere taal aanbiedt. In het laatste geval kan de overeenkomst ook worden gesloten in een taal naar keuze van de Koper en kan de Koper ook in die taal met de Agent communiceren.

  4.3 Indien de koper het aanbod langs elektronische weg aanvaardt, bevestigt de makelaar onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding, waardoor de overeenkomst tot stand komt. Zolang de ontvangst van de aanvaarding door de makelaar niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

  4.4 De agent neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zorgt voor een veilige omgeving. De agent neemt passende veiligheidsmaatregelen indien de koper elektronisch kan betalen.

  4.5. De agent kan informatie ontvangen over de vraag of de koper in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en over al hetgeen van belang kan zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de agent goede redenen heeft om de overeenkomst niet te sluiten, heeft hij het recht de aanvaarding of bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

  4.6. De koper dient ervoor te zorgen dat alle gegevens waarvan de agent aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan de agent ter beschikking worden gesteld. Indien dergelijke informatie niet tijdig aan de Agent wordt verstrekt, heeft de Agent het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de Koper de extra kosten als gevolg van de vertraging in rekening te brengen overeenkomstig de standaardtarieven van de Agent.

  4.7 De Agent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Agent is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de Agent op de hoogte was van deze onjuistheid of onvolledigheid.


  5 Prijs
  5.1 De in de Offerte vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, verzekering en eventuele rechten en belastingen. Alle voordelige of nadelige verschillen op het tijdstip van aankomst, vertrek of levering komen ten bate of ten laste van de Koper.

  5.2 De prijzen van de aanbiedingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. In geval van druk- en zetfouten is de opdrachtnemer niet verplicht het product tegen de verkeerde prijs te leveren.

  5.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht de handelsagent niet tot levering van een gedeelte van de in de prijsopgave of begroting begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

  6 Conformiteit en garantie
  6.1 Behoudens de relevante informatie in de Voorwaarden, dienen de Goederen in overeenstemming te zijn met de Overeenkomst, de specificaties in de Offerte, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke eisen en voorschriften die van kracht zijn op de datum van de Overeenkomst.

  6.2 De vertegenwoordiger wijst erop dat bepaalde producten een beperkte houdbaarheidsdatum hebben, die dan op het product in kwestie wordt vermeld. De Koper moet rekening houden met deze houdbaarheidsdatum, waarbinnen de kwaliteit en de veiligheid van het product kunnen worden gegarandeerd in overeenstemming met de garantie van de Leverancier.

  6.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde Producten dienen binnen vier (4) weken na levering schriftelijk aan de vertegenwoordiger te worden gemeld. De Producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking en in nieuwe staat worden geretourneerd.

  6.4 De garantieperiode van de Agent is dezelfde als de garantieperiode van de fabrikant. De agent is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor individueel gebruik door de koper, noch voor enig advies met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de producten.

  6.5 In geval van een garantieclaim zal de Vertegenwoordiger, naar eigen goeddunken, overgaan tot vervanging of reparatie. In geval van vervanging verbindt de koper zich ertoe het vervangen artikel aan de vertegenwoordiger terug te bezorgen.

  6.6 De garantie is niet van toepassing indien:

  (a) de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of daaraan werkzaamheden heeft verricht, dan wel door een derde heeft laten repareren en/of daaraan werkzaamheden heeft laten verrichten
  b) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de instructies van de agent zijn behandeld en/of op de verpakking zijn behandeld;
  (c) het gebrek geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de regering heeft uitgevaardigd of zal uitvaardigen met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen.

  7 Levering en prestaties
  7.1 De Agent zal bestellingen van Producten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen.

  7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat door de Koper aan de Agent is medegedeeld bij het plaatsen van de bestelling.

  7.3 De Agent zal aanvaarde orders onverwijld doorsturen en laten uitvoeren.

  7.4 Alle levertijden zijn indicatief. Leveringen van Producten vanuit een ander land dan Duitsland kunnen langere levertijden hebben dan op de Website vermeld staan. Deze tijd hangt af van de leveringstermijn van de leverancier. De Koper kan geen rechten ontlenen aan een van de vermelde tijdstippen.

  7.5 Indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de Koper hiervan binnen 30 dagen na de bestelling op de hoogte gesteld.

  7.6 De opdrachtnemer is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. De opdrachtnemer is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. Overschrijding van een termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

  7.7 De op de website vermelde levertijden zijn slechts indicatief.

  7.8 Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de koper geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  7.9 In geval van ontbinding overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel zal de Agent het door de Koper betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

  7.10 Indien het onmogelijk is een besteld product te leveren, zal de vertegenwoordiger alles in het werk stellen om een vervangend product te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel zal worden geleverd. In het geval van vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten voor een retourzending zijn voor rekening van de agent.

  7.11 Het risico van schade aan en/of verlies van producten blijft berusten bij de Agent tot het moment van aflevering aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan de Agent bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aanvaarding van goederen zonder aantekeningen op de vrachtbrief/factuur geldt als bewijs dat de verpakking op het tijdstip van levering in goede staat verkeerde.

  8 Betaling
  8.1 Tenzij anders overeengekomen, dienen de door de Koper uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling te worden voldaan.

  8.2 De Koper dient eventuele onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Agent te melden.

  8.3 Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij, nadat hij door de Makelaar is gewezen op de achterstand in de betaling en nadat de Makelaar de koper een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd en indien de koper geen consument is, de wettelijke handelsrente en is de Makelaar gerechtigd de door of namens de Makelaar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De incassokosten zullen worden berekend overeenkomstig de wet en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  9 Voorschriften betreffende de Website en de Producten
  9.1 De Agent is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website. De Agent is niet aansprakelijk voor eventuele storingen of niet-beschikbaarheid van de Website om welke reden dan ook.

  9.2 De Agent staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van door/namens de Agent verzonden e-mails of andere digitale communicatie, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

  9.3 Alle aanspraken van de koper gebaseerd op gebreken aan de zijde van de opdrachtnemer vervallen indien deze niet schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt binnen één (1) jaar nadat de koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseerde.

  9.4 Opdrachtnemer wijst iedere aansprakelijkheid en aanspraken van Afnemers en derden die (fysieke) schade hebben geleden als gevolg van onzorgvuldig, oneigenlijk of onnodig gebruik van de Producten uitdrukkelijk van de hand. De producten mogen alleen volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt.

  9.5 De opdrachtnemer raadt de koper aan om voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing te lezen en daarnaar te handelen. De producten moeten worden opgeslagen en gebruikt overeenkomstig de gebruiksaanwijzing.

  9.6 Elk advies over het gebruik van de producten is van algemene en niet-bindende aard. De koper moet zelf en op eigen verantwoordelijkheid beoordelen of een product voor hem geschikt is. In geval van twijfel over het gebruik van een product moet contact worden opgenomen met de leverancier of de huisarts van de koper om een beoordeling voor gebruik in een specifiek geval te verkrijgen.

  9.7 Bepaalde producten, zoals zeer kleine producten, producten voor uitwendige verzorging en elektrische apparaten, moeten buiten het bereik van jonge kinderen worden gehouden.

  9.8 De commissaris raadt de koper te allen tijde aan, maar in elk geval in geval van zwangerschap, borstvoeding, het nemen van medicatie en in geval van twijfel, overgevoeligheid voor één van de ingrediënten, om indien nodig een deskundige te raadplegen alvorens producten zoals cosmetische verzorgingsproducten te gebruiken na het lezen van de gebruiksaanwijzing.  10 Overmacht
  10.1 De makelaar is niet aansprakelijk jegens de koper indien de verplichtingen uit de overeenkomst niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

  (a) overmacht aan de zijde van de verkoper;
  b) overheidsmaatregelen en -beperkingen;
  c) stroomuitval;
  d) het uitvallen van internet, datanetwerken en telecommunicatiefaciliteiten, bijvoorbeeld als gevolg van cybercriminaliteit en hacking;
  e) natuurrampen;
  f) oorlog en terroristische aanslagen;
  g) algemene vervoersproblemen en -beperkingen;
  h) stakingen door leveranciers of agenten; en
  (i) andere situaties buiten de controle van de Agent die de uitvoering van de Verplichtingen tijdelijk of permanent verhinderen.

  10.2 Opschorting van de contractuele verplichtingen gedurende de periode waarin de overmacht voortduurt. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, heeft elke partij het recht de overeenkomst te beëindigen zonder enige verplichting tot schadeloosstelling van de andere partij of de agent.

  10.3 Voorzoveel de agent ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de agent gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is verplicht deze factuur te betalen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

  11 Gegevensbescherming
  11.1 De persoonsgegevens van de Koper zullen worden opgenomen in een databank. Deze gegevens worden in de eerste plaats gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst. Op verzoek kan de Agent de Koper informatie sturen over zijn producten, zoals nieuwsbrieven en aanbiedingen. De Koper kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of het (blijven) ontvangen van (bepaalde) marketing informatie door een beëindigingsverzoek te sturen naar de Agent.

  11.2 De Koper stemt in met het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. De Koper erkent dat ondanks alle redelijke veiligheidsmaatregelen die door de Agent worden genomen, elektronische communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, ermee geknoeid, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd geadresseerd, met inbegrip van virussen en spamfilters. Evenmin kan een agent absolute zekerheid bieden tegen inzage door onbevoegden.

  11.3 De Agent dient passende maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en de veilige opslag van (persoons)gegevens te waarborgen.

  11.4 In het kader van de uitvoering van de overeenkomst kunnen (persoons)gegevens ook worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld aan een leverancier in China, omdat anders de overeenkomst tussen afnemer en leverancier niet kan worden uitgevoerd en de leverancier de bestelling niet aan de afnemer kan leveren. De aannemer zal in dit verband echter contractuele garanties geven.

  11.5 Een Koper die een consument is, heeft het recht om de Agent schriftelijk te verzoeken om inzage in en/of (indien van toepassing) correctie, wijziging, verwijdering of verificatie van de door de Agent verwerkte persoonsgegevens. Een verzoek om toegang en/of rectificatie moet worden gericht aan de directie van de Agent. Op eerste verzoek van de Koper zullen de geregistreerde Persoonsgegevens worden verstrekt, gecorrigeerd of verwijderd.

  11.6 De persoonsgegevens van de Koper die een consument is, zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij de Agent daartoe verplicht is door of krachtens de toepasselijke wet- en regelgeving of het noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.  12 Verbruikers
  12.1 Voor consumenten zijn de vermelde prijzen exclusief BTW, belastingen en leveringskosten.

  12.2 Voordat een overeenkomst met een consument wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de consument (langs elektronische weg) beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een andere duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangegeven waar en hoe de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ingezien en dat de algemene voorwaarden op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

  12.3 Ten behoeve van de consument stelt de leverancier de volgende informatie via de website ter beschikking, althans zorgt hij ervoor dat deze informatie op een toegankelijke manier op een duurzame drager kan worden opgeslagen

  (a) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument een klacht kan indienen
  (b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding van het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
  (c) informatie over garanties en service na verkoop; en het formulier.
  12.4 Voor de uitoefening van eventuele wettelijke rechten die de consument jegens de leverancier heeft, kan de consument zich wenden tot een tussenpersoon, mits dit in overeenstemming is met de voorwaarden.

  12.5 Een door of namens de Agent of Aanbieder verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten die de Consument op grond van de Overeenkomst jegens de Agent heeft.

  12.6 Indien artikel 7.5 van toepassing is, heeft de koper die consument is het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden voor producten die niet of niet binnen een redelijke termijn leverbaar zijn.

  12.7 De bemiddelaar kan ten gunste van de consument afwijken van artikel 8.3 met betrekking tot de aan de consument in rekening te brengen incassokosten.


  13 Herroepingsrecht
  13.1 Bij de aankoop van producten heeft de koper die consument is de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het Product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan de vertegenwoordiger bekend gemaakte vertegenwoordiger.


  13.2 Tijdens de afkoelingsperiode moet de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de consument het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de agent retourneren, conform de door de agent verstrekte redelijke instructies.

  13.3 Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, moet hij dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de vertegenwoordiger melden door middel van het formulier. Zodra de consument kenbaar heeft gemaakt dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, moet hij het product binnen 14 dagen aan de agent of leverancier terugsturen. Daarbij moet de consument bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd.

  13.4 Indien de consument na het verstrijken van de in artikel 13.2 en 13.3 bedoelde termijnen de agent niet heeft meegedeeld dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan de agent heeft teruggezonden, is de koop een feit.

  13.5 De volgende producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

  a) Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  b) Producten die wegens hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  c) producten die snel kunnen bederven of verouderen;
  d) Producten waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt en waarop de vertegenwoordiger geen invloed heeft;
  e) audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  f) verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  (g) producten die op verzoek van de consument volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd.


  14 Kosten van intrekking
  14.1 Indien een consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij de kosten voor het terugzenden van de goederen te dragen.

  14.2 Indien een consument een bedrag betaald heeft, zal de bemiddelaar dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de herroeping, aan de consument terugbetalen. Voor de terugbetaling wordt hetzelfde betaalmiddel gebruikt als voor de aankoop, tenzij de consument uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel en de tussenpersoon dat middel aanvaardt. Om voor terugbetaling in aanmerking te komen, moet het product reeds door de agent of leverancier zijn ontvangen of moet een sluitend bewijs van volledige terugzending worden overgelegd.

  14.3 In geval van schade aan het Product als gevolg van onzorgvuldig gebruik door de Consument, zal de Consument aansprakelijk zijn voor elke waardevermindering van het Product.


  15 Klachten en geschillen
  15.1 Indien de koper een klacht heeft, dient de koper deze schriftelijk kenbaar te maken aan de vertegenwoordiger.

  15.2 Een klacht schort de verplichtingen van de Koper of diens tussenpersoon niet op, tenzij de tussenpersoon schriftelijk anders aangeeft.

  15.3 Een klacht betreffende de uitvoering van het Contract moet schriftelijk worden ingediend binnen zeven (7) dagen nadat de Koper de gebreken heeft ontdekt en met vermelding van de gronden waarop de klacht is gebaseerd.

  15.4 Op een klacht zal door de Agent binnen 14 dagen na ontvangst worden gereageerd. Indien de behandeling van een klacht waarschijnlijk meer tijd in beslag zal nemen, wordt de klager hiervan binnen 14 dagen op de hoogte gesteld en geïnformeerd over de termijn waarbinnen de klacht zal worden behandeld.

  15.5 Een vertegenwoordiger heeft te allen tijde ten minste vier (4) weken de tijd om een klacht in der minne op te lossen. Na deze termijn wordt de klacht beschouwd als een geschil in de zin van artikel 15.8.

  15.6 Indien de vertegenwoordiger een klacht gegrond verklaart, zal hij de geleverde producten naar zijn keuze kosteloos vervangen of herstellen. Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, wordt de klacht aangemerkt als een geschil in de zin van artikel 15.8.

  15.7 Indien de klager een consument is, kan hij/zij ook contact opnemen met een geschillencommissie via het Europese ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/)


  15.8 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst of waarop de Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend en ongeacht de woonplaats van de Koper of een derde beslecht naar Nederlands recht, waarbij de rechtbank [Rotterdam] bij uitsluiting bevoegd is, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere rechter bevoegd verklaren.

  15.9 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

  16  Text Marketing Algemene voorwaarden

  Wij maken gebruik van een sms-platform, waarop de volgende voorwaarden van toepassing zijn. Door u aan te melden voor onze sms-marketing en -meldingen in, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Door het invoeren van uw telefoonnummer in de kassa en het initialiseren van een aankoop, het inschrijven via ons inschrijfformulier of een trefwoord, gaat u ermee akkoord dat wij u sms-berichten (voor uw bestelling, met inbegrip van verlaten winkelwagen herinneringen) en sms-marketing aanbiedingen kunnen sturen. U erkent dat toestemming geen voorwaarde is voor een aankoop. Uw telefoonnummer, naam en aankoop informatie zal worden gedeeld met ons SMS-platform "SMSBump Inc, een bedrijf uit de Europese Unie met kantoor in Sofia, Bulgarije, EU". Deze gegevens zullen worden gebruikt om u gerichte marketingberichten en meldingen te sturen. Bij het verzenden van de sms-berichten zal uw telefoonnummer worden doorgegeven aan een sms-operator om de levering ervan uit te voeren. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van tekstmarketingberichten en kennisgevingen antwoord dan met STOP op elk mobiel bericht dat u van ons ontvangt of gebruik de afmeldlink die wij u in een van onze berichten hebben gegeven. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alternatieve methodes om u af te melden, zoals het gebruik van alternatieve woorden of verzoeken, niet worden beschouwd als een redelijke manier om u af te melden. Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn. Voor vragen kunt u "HELP" sms'en naar het nummer waarvan u de berichten hebt ontvangen. U kunt ook contact met ons opnemen op support@loliva.nl voor meer informatie. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor mislukte, vertraagde of verkeerd geadresseerde aflevering van enige informatie die via de service wordt verzonden, eventuele fouten in dergelijke informatie, en/of enige actie die u al dan niet onderneemt op basis van de informatie of de service. Uw recht op privacy is belangrijk voor ons. U kunt ons Privacybeleid raadplegen om te bepalen hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken

  Bijlage: Intrekkingsformulier
  Formulier voor herroeping (Indien een consument de koopovereenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en per e-mail aan ons toe te zenden).


  [Naam]

  [Adres]

  [PC + locatie]


  De ondergetekende trekt zich hierbij terug uit de overeenkomst voor de verkoop van de volgende producten:

  Besteld op: ______________ (datum invullen)

  Jobnummer: ______________ (vul jobnummer in)

  Product ontvangen op: ______________ (datum invullen)

  Naam consument: ______________ (naam invullen)

  Adres van de consument: ______________ (vul adres in)

  Woonplaats van de consument: ______________ (woonplaats invullen)

  E-mail van de consument: ______________ (vul e-mail in)

  IBAN-rekeningnummer: ______________ (IBAN op naam van de consument invullen)

  Handtekening van de consument: ______________ (handtekening invullen)

  Datum van indiening: ______________ (datum invoegen)

  Vandaag besteld, vandaag verzonden

  24/7 staan wij voor jou klaar!

  Niet tevreden? Je geld terug!